Persoonlijk en doelgericht begeleiden

De rode draad doorheen de aanpak van De Praktijk is de individuele en positieve benadering. We starten steeds vanuit jouw eigen vragen en noden, koppelen hier een doelstelling aan en werken tijdens een individueel traject aan het bereiken van jouw persoonlijk doel. Tijdens dit persoonlijk traject kan er altijd multidisciplinair samengewerkt worden met het hele team om jou zo goed mogelijk te begeleiden, ook bij complexe vragen.

De Praktijk helpt je op weg

Stap 1 - Aanmelding

Neem contact op met ons voor een kennismakingsgesprek. Dit kan zowel na doorverwijzing als op eigen initiatief, zowel voor jezelf als voor je kind.

Stap 2 - Intakegesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek leren we elkaar kennen en bevragen we de moeilijkheden die je ervaart, individueel en/of als gezin, alsook de verwachtingen die je hebt. We geven uitleg over onze werkwijze en tegen het einde van het gesprek bepalen we het traject dat we zullen volgen. Elke aanmelding wordt in ons team besproken om telkens een zo goed mogelijk persoonlijk traject te kunnen opzetten, dit is de kracht van een multidisciplinaire samenwerking.

Stap 3 - Sessies

Het traject gaat van start. De duur, frequentie en inhoud is afhankelijk van de gekozen aanpak.

Observaties van kinderen en/of gezinnen

Soms zijn er vragen over het gedrag van een kind en de manier waarop hiermee het best kan worden omgegaan. Dan kan het waardevol zijn dat wij tijdens het traject een gerichte observatie doen. Hiermee krijgen we een beeld op de aanleiding van het gedrag en kunnen we bepalen of het gedrag al dan niet situatiegebonden is en praktische tips geven.

Stap 4 – Evaluatie

Zowel tijdens het traject als op het einde van het proces maken we een (tussentijdse) evaluatie op. Welke evolutie heeft je kind of heb je zelf al gemaakt? We staan even stil bij het proces dat we tot zover hebben doorgemaakt en kijken even vooruit naar de nog af te leggen weg zodat we op het einde van een volwaardig succes kunnen spreken.

Waarom Adler’s Individualpsychologie als centrale visie?

De Praktijk Ingelmunster biedt een zorgaanbod op maat van elk gezin. Een lokaal multidisciplinair aanbod waar mensen jong en oud een antwoord op hun zorgvraag krijgen in een huiselijke en warme omgeving. Onze belangrijkste kernwaarden zijn verbinding en communicatie.

De Praktijk is er op gericht de samenleving te ondersteunen in het bieden van gepaste zorg met respect voor diversiteit en mogelijkheden van elk individu, en dit door het aanbieden van een multidisciplinair netwerk zowel binnen De Praktijk als met sterke externe partners, zodat elke aanmelding een persoonlijk antwoord krijgt.

Onze centrale visie is de Individualpsychologie van A. Adler. De kernwaarden hierbij zijn: holistisch, doelgericht en sociaal. Wil je graag weten waarom we deze visie zo belangrijk vinden?

Omdat deze insteek heel dicht aansluit bij onze eigen kernwaarden en visie op de mens.

Adlers theorie is holistisch, doelgericht en sociaal. De vele originele ideeën van Adler over private logic en gezond verstand, minderwaardigheidsgevoel, ontmoediging en bemoediging, gezinssamenstelling en de levenstaken sluiten naadloos aan bij deze drie fundamentele principes.

Holisme: dit is het idee dat de eigenschappen van een systeem (fysiek, biologisch, technisch, chemisch, economisch, enz.) niet kunnen worden verklaard door de som van alleen zijn componenten te nemen. In een holistisch mensmodel wordt de mens als één geheel gezien, waarbij lichamelijke, psychologische, sociale, en spirituele facetten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. De functies van de mens zijn wel te onderscheiden maar niet onderling te scheiden.

Doelgericht: De betekenis van iemands gedrag kan alleen maar worden begrepen als de doelen van de betreffende persoon bekend zijn. Doelen zijn constructies die de mens zelf cognitief creëert. Ieder maakt keuzes en beslissingen. Zelfbepaling en het vertrouwen in dit kunnen van de cliënt staan dan ook centraal in onze begeleidingen. Door het focussen op doelen en oplossingen komt er een optimistischere focus in het begeleidingstraject van de (vaak al diep gekwetste) cliënt. Door deze manier van kijken naar gedrag kunnen we, door het scherpstellen van de juiste doelen, het gedrag dusdanig aanpassen dat het intrinsiek gemotiveerd wordt in de richting van het zelfbepaalde nieuwe (gezondere) doel. Hierom is het ook belangrijk dat de begeleiding geen doel op zich wordt en de cliënt steeds een volgende stap in diens proces kan bereiken en alzo gemotiveerd blijft om door te zetten.

Sociaal: We mogen niet vergeten dat boven alles de mens een sociaal wezen is. Menselijke gedragingen kunnen alleen maar ten volle worden begrepen vanuit hun sociale betekenis. Het is deze sociale aard van de mens die de basis vormt voor “Verbinding”. Dit wordt door Adler Gemeinschaftsgefühl genoemd. Binnen dit sociale luik hebben wij binnen De Praktijk oog voor kwetsbare doelgroepen, cultuurverschillen, waardenverschillen en zijn wij er ons van bewust dat wij slechts een gids op het pad van onze cliënt zijn. Wij kunnen hem/haar aansporen tot verandering door het inzetten van dit sociaal basisverlangen die elke mens in zich heeft. Het verlangen er bij te horen en van betekenis te zijn, alzo ondersteunen wij de cliënt in het betekenis geven aan diens eigen leven en dat van zijn naasten en directe omgeving.

Adler gelooft dat hoe meer we verbonden zijn met anderen en bijdragen aan het welbevinden van anderen, hoe gezonder we zelf als individu worden.

Om deze kracht uit te stralen naar onze cliënten is het belangrijk dat wij dit zelf als team ook ervaren en waarmaken. Vanuit De Praktijk streven we er naar dat ieder lid van het team en elke partner zich verbonden mag voelen met onze kernwaarden en De Praktijk als geheel. Elk teamlid wordt gestimuleerd en aangespoord om vanuit de eigen interesses en talenten bij te dragen aan het aanbod van De Praktijk met het oog op persoonlijke en gezamenlijke groei. Opdat de belangen van het individuele teamlid mag samensmelten met deze van De Praktijk en de anderen.

Nieuwe doelen en eigen initiatieven worden aangemoedigd, waar kan moet alles mogelijk zijn. Zolang dit het individu, het team, De Praktijk en onze lokale gemeenschap ten goede komt. Creatief denken, autonoom werken en zelfsturend handelen zijn een basishouding van iemand die vanuit De Praktijk werkt.