Privacyverklaring

Je gegevens worden respectvol, zorgzaam en vertrouwelijk behandeld

Om goede zorg te verlenen, deel je in vertrouwen informatie met ons. In deze privacyverklaring informeren we je duidelijk en transparant over welke gegevens we van jou verzamelen, met welk doel, en hoe ze respectvol en veilig bewaard worden. Als je aanmeldt via onze website of via mail, dan gebruiken we jouw gegevens om opnieuw contact met je op te nemen. Je gegevens worden alleen beschikbaar gesteld aan de medewerkers binnen De Praktijk tenzij je er uitdrukkelijk mee instemt om deze ook door te geven aan zorgverleners buiten onze groepspraktijk.

De verwerkingsverantwoordelijke is Sara Pollet, coördinator, Oostrozebekestraat 114 te Ingelmunster,  BE 0769.356.587

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Sara Pollet, sara@depraktijkingelmunster.be.  Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Welke persoonsgegevens verzamelen we over jou?

Bij een aanmelding via de website of via mail vragen we volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres.
  • Reden van aanmelding

Vanaf een eerste intake houden we ook volgende gegevens bij:

  • Financiële gegevens
  • Persoonlijk behandelingsdossier

Waarom verzamelen we die gegevens?

Je persoonsgegevens gebruiken we om contact met je op te nemen en om dienstverlening te kunnen uitvoeren en worden bewaard op basis van de behandelrelatie tussen jou en De Praktijk en na jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor. Wij verzamelen deze gegevens tijdens zowel gesprekken in persoon, via telefoon of via mail; maar ook wanneer u onze papieren of elektronische formulieren invult.

Je behandelingsdossier in het kader van je gezondheid wordt specifiek bewaard om goede zorg te kunnen verlenen en is uitsluitend toegankelijk door jouw behandelende medewerker(s) én de verwerkingsverantwoordelijke.

Financiële gegevens wordt alleen bijgehouden in het kader van de boekhoudkundige verwerking.

In het uitzonderlijke geval waarin een cliënt een klacht of schadegeval zou hebben, kunnen we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.

Delen we gegevens met derden?

De gegevens die we van en over jou hebben, vallen onder het beroepsgeheim. We delen alleen gegevens met anderen als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • Als dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, andere behandelaars,…)
  • Als we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit, verzekeringsinstantie,…)
  • Boekhouder, deze heeft inzage in uitsluitend de financiële gegevens
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens op de website. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

Je gegevens worden in geen enkel geval beschikbaar gesteld aan anderen, ook niet voor commerciële doeleinden.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen met info@depraktijkingelmunster.be

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij zijn wettelijk verplicht onze administratie (persoonsgegevens en financiële gegevens) zeven jaar te bewaren. Het behandelingsdossier wordt 10 jaar bewaard. Op die manier kunnen we jou bij een her-aanmelding opnieuw efficiënt verder helpen. Medische dossiers worden 30 jaar bewaard.

Wat doen we met je behandelingsdossier?

Bij de start van een begeleiding onderteken je een document waarin je verklaart dat je akkoord gaat met onze privacyverklaring.

Alle medewerkers die in De Praktijk werken, houden zich aan het gedeeld beroepsgeheim. Jouw dossier bestaat uit papieren documenten die zorgvuldig worden bewaard door jouw behandelende medewerker(s), of bestaan uit documenten die op de computer van de medewerker worden bewaard. Deze computers zijn niet toegankelijk voor anderen en beveiligd met een paswoord. Je dossier kan ook besproken worden op de intervisiebijeenkomsten binnen De Praktijk of mits jouw uitdrukkelijke toestemming met andere hulpverleners.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Wij beschermen je gegevens op een correcte manier. Gegevens die je ons toevertrouwt via de website worden veilig online bewaard en dienen uitsluitend voor de werking van ons boeking systeem. Onze computers zijn met passende technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje in de adresbalk van je browser.

Wil je gegevens inkijken, laten aanpassen of laten verwijderen?

Neem contact op met de verwerkingsverantwoordelijke, Sara Pollet, coördinator van De Praktijk. Je kan ons vragen om gegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen binnen het wettelijk toegestaan kader. Wij brengen dit voor jou in orde binnen de wettelijke termijn.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop De Praktijk uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

Elke medewerker in De Praktijk is voor zijn of haar eigen cliënteel eindverantwoordelijke en verbindt er zich dus toe alle gegevens correct te verzamelen en te bewaren zoals vermeld in deze privacyverklaring.